SBB Contact Center , Brig

Optimierungspotenziale aufzeigen – Spitalweg 19, Brig (SBB Contact Center)

Projektbeschrieb

  • Optimierungspotenziale aufzeigen
  • Empfehlung Optimierungsmassnahmen inkl. Kostenschätzung